Chuyển tới nội dung chính

4 Nội dung

Điền thông tin - Upload bằng - Post test
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39
Xem nội dung

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39

Điền thông tin - Upload bằng - Post test

Hoàn tất các bước đăng ký tham dự để có thể Điền thông tin, Upload văn bằng và làm Post test

Xem thư mời và chi tiết chương trình hội nghị tại đây.

Tóm tắt các chuyên đề trực tiếp
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39
Xem nội dung

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39

Tóm tắt các chuyên đề trực tiếp

Tóm tắt các bài báo cáo của các chuyên đề trực tiếp

Xem thư mời và chi tiết chương trình hội nghị tại đây.

Mô phôi – Giải phẫu bệnh: Giải phẫu bệnh và y học chính xác
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39
Xem nội dung

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39

Mô phôi – Giải phẫu bệnh: Giải phẫu bệnh và y học chính xác

Thời gian: 8:00 - 11:30, ngày 24/03/2023

Chuyên đề: GIẢI PHẪU BỆNH VÀ Y HỌC CHÍNH XÁC
Tham khảo chương trình chi tiết tại đây

Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch – Phiên 2: Tiếp cận tổng quát về bệnh tự miễn
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39
Xem nội dung

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 39

Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch – Phiên 2: Tiếp cận tổng quát về bệnh tự miễn

Thời gian: 8:30 - 11:30, ngày 24/03/2023

Chuyên đề: TIẾP CẬN TỔNG QUÁT VỀ BỆNH TỰ MIỄN

Tham khảo chương trình chi tiết tại đây