Chuyển tới nội dung chính

8 Nội dung

CN1 - Ôn thi YHCT
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN1 - Ôn thi YHCT

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI và CKII

8.00 sáng thứ 7 và Chủ nhật từ 17/04/2021(7 buổi)

CN2 - Ôn thi Quản lý Dược
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4Giáo viên: PGS.TS. Hoàng Thy Nhạc VũGiáo viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu ThủyGiáo viên: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

CN2 - Ôn thi Quản lý Dược

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng CKII


CN3 - Ôn thi Chăm sóc Dược
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN3 - Ôn thi Chăm sóc Dược

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI

13.30 chiều 3,5 từ 20/04/2021 (6 buổi)

CN4 - Ôn thi Sản xuất thuốc
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN4 - Ôn thi Sản xuất thuốc

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI

8.00 sáng 3,5 từ 20/04/2021 (6 buổi)

CN5 - Răng hàm mặt
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN5 - Răng hàm mặt

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI và CKII

Lịch học xem TẠI ĐÂY

CN6 - Y tế công cộng
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN6 - Y tế công cộng

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI và CKII

- Y tế Công cộng

- Quản lý Y tế

- Bác sĩ gia đình

Lịch học 13:30 chiều thứ 2, 4, 6 từ 19/4/2021

CN7 - Điều dưỡng
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN7 - Điều dưỡng

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học

18:00 tối thứ 3, 5 từ 20/4/2021

CN8 - Phục hồi chức năng
Ôn thi Môn Chuyên ngành
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CN8 - Phục hồi chức năng

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học

18:00 tối thứ 3, 5 từ 20/4/2021