Chuyển tới nội dung chính

6 Nội dung

CS1 - Ôn thi Tiếng Anh
Ôn thi Môn Cơ sở
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CS1 - Ôn thi Tiếng Anh

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập
Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKII:
- Cao học: lịch học 8:00 sáng thứ 2, 4, 6 từ 19/4/2021 (12 buổi)
- Chuyên khoa II: lịch học 8:00 sáng thứ 3, 5 từ 20/4/2021 (12 buổi)

CS2 - Ôn thi Giải phẫu
Ôn thi Môn Cơ sở
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CS2 - Ôn thi Giải phẫu

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập
Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI:
- Cao học: lịch học 13:30 chiều thứ 2, 4, 6 từ 19/4/2021 (6 buổi)
- Chuyên khoa I: lịch học 13:30 chiều thứ 3, 5 từ 20/4/2021 (6 buổi)

CS3 - Ôn thi Sinh lý
Ôn thi Môn Cơ sở
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CS3 - Ôn thi Sinh lý

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI:

Lịch học 13:30 chiều thứ 2, 6 từ 19/4/2021 (7 buổi)

CS4 - Ôn thi Y tế Công cộng
Ôn thi Môn Cơ sở
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CS4 - Ôn thi Y tế Công cộng

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI:

- Thống kê Y học
- Dịch tể học cơ bản

Lịch học lúc 13:30 chiều thứ 3, 5 từ 20/4/2021

CS5 - Ôn thi Hóa hữu cơ
Ôn thi Môn Cơ sở
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CS5 - Ôn thi Hóa hữu cơ

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Sau Đại học 2021 cho đối  tượng Cao học, CKI:

Lịch học 18:00 tối thứ 3, 5 từ 20/4/2021 (6 buổi)

CS6 - Ôn thi Răng hàm mặt
Ôn thi Môn Cơ sở
Xem nội dung

Giáo viên: Online UMP1Giáo viên: Online UMP2Giáo viên: Online UMP3Giáo viên: Online UMP4

CS6 - Ôn thi Răng hàm mặt

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Ôn thi Nha khoa Cơ sở (Cao học và CKI)

Lịch học xem TẠI ĐÂY