Chuyển tới nội dung chính

1 Nội dung

Đăng ký tham dự Hội nghị
Đăng ký tham dự Hội nghị
Xem nội dung

Đăng ký tham dự Hội nghị

Đăng ký tham dự Hội nghị

Đại biểu cần đăng ký tài khoản và đóng phí tham dự

Gửi email hình chụp biên lai đến hnkhkt@ump.edu.vn và nhấn nút Tham gia bên dưới

Hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị